Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Furrypets.fi:in asiakkaiden yhteystietoja kerätään tilaamisen yhteydessä. 

1. Rekisterinpitäjä
Espoon Eläinkeskus Oy
Ratastie 9
03100 Nummela

2. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi
Furrypets.fi:in asiakasrekisteri.

4. Yhteystietojen käsittelyn tarkoitus
Furrypets käsittelee asiakkaan yhtystietoja ostoksien postittamiseen.

5. Käsittelyn oikeusperuste
Furrypets:in oikeus käsitellä yhteystietoja perustuu ostotapahtumassa syntyneeseen oikeutettuun etuun.

6. Käsiteltävät yhteystiedot
Furrypets voi käsitellä kaikista asiakkaista seuraavia perustietoja

etu- ja sukunimi
postiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat tekniset tiedot

HUOM. Furrypets ei käsittele asiakkaan maksutietoja kuten esim kortinnumeroa tms. 

7. Mistä yhteystiedot on saatu
Furrypets kerää yhteystiedot asiakkaalta ostotapahtuman yhteydessä.

8. Yhteystietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, poislukien maksupalvelu Playtrail.

9. Yhteystietojen säilytysaika
Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. 

10. Yhteystietojen käsittelyn turvallisuus
Yhteystiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla. 
Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, sekä salasanat on "suolattu".

11. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. 
Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. 
Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröitynyt asiakas voi myös korjata itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot.
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
Jos Asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi), rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvauspyynnön toteuttamisesta.